ACB 56: Bonus $5 000

ACB 56: Bonus $5 000

Best submission: Andrei Krasnikov

Best knockout: Nashkho Galaev

Веst perofmance: Amir Elzhurkaev vs Mikhail Odintsov

На верх