Bonus 5000$ ACB 53 "Young Eagles 15"

Bonus 5000$ ACB 53 "Young Eagles 15"

Best Sumbussion - Mehdi Baydulaev

Best Knockout - Dmitriy Shestakov

Fight of the Night - Kielek vs Shaipov

На верх