Rating of fighters in category

Welterweight

Fighter Progress
Vitaliy Slipenko
champion
1
Abubakar Vagaev
2
Albert Tumenov
3
Ustarmagomed Gadzhidaudov
4
Andrey Koshkin
1
5
Chersi Dudaev
1
6
Altynbek Mamashov
1
7
Khuseyn Khaliev
1
8
Anatoliy Boyko
2
9
Tilek Mashrapov
10
Stanislav Vlasenko

Partners

На верх